Leveringsvoorwaarden Piet Hoevenaars Sign Industries

Art. 1. Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door P. Hoevenaars. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door P. Hoevenaars schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2. Door met P. Hoevenaars een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door P. Hoevenaars gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 • 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen

 • 1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met P. Hoevenaars een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
 • 2. Elke tussen P. Hoevenaars en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
 • 3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor P. Hoevenaars zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van P. Hoevenaars onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 • 4. Bedingen, op grond waarvan P. Hoevenaars een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

 • 1. Alle door P. Hoevenaars gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen kunnen niet worden uitgesloten.
 • 2. P. Hoevenaars heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. P. Hoevenaars is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan P. Hoevenaars gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer P. Hoevenaars de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien P. Hoevenaars een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij schriftelijk dan wel telefonisch worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen en de daarbij behorende referentie dient te vermelden.
 • 2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens P. Hoevenaars door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door P. Hoevenaars en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 • 3. In geval de wederpartij naar oordeel van P. Hoevenaars niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is P. Hoevenaars gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan P. Hoevenaars krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5. Prijzen en tarieven

 • 1. Alle door P. Hoevenaars gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 • 2. Prijzen van P. Hoevenaars zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft P. Hoevenaars het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • 3. De door P. Hoevenaars vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. P. Hoevenaars is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 6. Levering

 • 1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan wederpartij in rekening gebracht.
 • 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van P. Hoevenaars verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.
 • 3. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Art. 7. Overmacht

 • 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is P. Hoevenaars gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfs-storing, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van P. Hoevenaars kan worden gevergd.
 • 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast P. Hoevenaars ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft P. Hoevenaars recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 • 3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar P. Hoevenaars terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 8. Aansprakelijkheid

 • 1. P. Hoevenaars is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door P. Hoevenaars verleende diensten of geleverde producten, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 • 2. P. Hoevenaars is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, door derden in opdracht van P. Hoevenaars ten behoeve de wederpartij, verleende diensten of geleverde producten, zulks in het bijzonder in het geval van door derden verrichtte schoonmaak- en montagewerkzaamheden.
 • 3. P. Hoevenaars is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen die op verzoek van de wederpartij bij laatstgenoemde ten behoeve van beletteringswerkzaamheden bij P. Hoevenaars zijn opgehaald bij de wederpartij.

Art.9. Reclames

 • 1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij te zake van de hoedanigheid ener leverantie.
 • 2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
 • 3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en genoemd schrijven, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen veertien dagen na de levering, dan wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek, in het bezit van P. Hoevenaars is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. De goederen waarop de reclame betrekking heeft dienen door wederpartij voor P. Hoevenaars ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van P. Hoevenaars is het wederpartij niet toegestaan de goederen waarop de reclame betrekking heeft aan P. Hoevenaars te retourneren.
 • 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame is P. Hoevenaars uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat P. Hoevenaars aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade.
 • 5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.10. Garantie

 • 1. P. Hoevenaars staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of de door haar verleende diensten, een en ander met in acht name van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
 • 2. P. Hoevenaars verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte folie garantie gedurende drie jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de door P. Hoevenaars geleverde en verwerkte folie wordt slechts gegeven indien en voor zover de fabrikant/leverancier van de folie garantie verstrekt.
 • 4. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken folie.
 • 5. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de folie voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
 • 6. Indien het herstel of de vervanging van de folie door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent P. Hoevenaars geen garantieaanspraken.
 • 7. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt P. Hoevenaars als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.11. Betaling

 • 1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door P. Hoevenaars aangewezen bank- of girorekening.
 • 2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van P. Hoevenaars.
 • 3. In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 • 4. P. Hoevenaars is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 5. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten.
 • 6. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 • 7. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan P. Hoevenaars een rente van 1,5% per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag.
 • 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is P. Hoevenaars gerechtigd bij de aanmaning administratiekosten ter hoogte van 100,- in rekening te brengen.
 • 9. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van 115,—.
 • 10. P. Hoevenaars heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door P. Hoevenaars totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van P. Hoevenaars op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat P. Hoevenaars deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.12. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van P. Hoevenaars totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste verzoek van P. Hoevenaars aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan P. Hoevenaars terug te geven.

Art.13. Intellectuele eigendomsrechten

 • 1. Door P. Hoevenaars aan wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, teksten, schetsen,berekeningen, ontwerpen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P. Hoevenaars. P. Hoevenaars behoudt zich het uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
 • 2. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 250,-, onverminderd het recht van P. Hoevenaars tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Art.14. Ontbinding

 • 1. Onverminderd de P. Hoevenaars verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan P. Hoevenaars een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.15. Geschillen

 • 1. Op alle door P. Hoevenaars gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement Amsterdam.
 • 3. Indien wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door een arbitragecommissie.

Art.16. Conversie

 • 1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het/de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.